Cognitive-Communicative Aspect of Expressing Indirect Evaluation in the English Dialogical Discourse

V. F. Velivchenko

Abstract


This article focuses on expressing indirect positive and negative evaluation in the English dialogical discourse. The study is based on cognitive-communicative approach to the analysis of speech communication and also on the interpretation of the discourse as an integration of process (communicants’ intended mental-communicative activity) and result (a text produced by communicants during their communicative activity).
The dialogical discourse is recognized as the perfect and the most natural environment for speech
interaction of two communicants – the speaker and the addressee, each moulding the discourse in accord with the chosen communicative strategy and communicative tactics. In order to express (in)direct evaluation within the emotive-evaluative discourse, communicants use evaluative  communicative tactics: initiative – used by the speaker and reactive – used by the addressee. The identified corpus of evaluative communicative tactics used by each of the communicants within concrete dialogical discourses shows a considerable predominance of tactics to express and to react to indirect evaluation, both positive and negative, with the latter prevailing. In general, nine initiative communicative tactics used by the speaker to express indirect positive evaluation correspond to eight reactive communicative tactics used by the addressee to react to such evaluation, and ten initiative communicative tactics used by the speaker to express indirect negative evaluation correspond to the same quantity of reactive communicative tactics used by the addressee to react to such evaluation.
Keywords


communication; emotive-evaluative discourse; evaluative communicative tactics; initiative communicative tactics of the speaker; reactive communicative tactics of the addressee; direct and indirect evaluation

References


Aristov S. À. Kommunikativno-kognitivnaya lingvistika i razgovorny diskurs / S. À. Àristov, I. P. Susov // Lingvistichesky vestnik. - 1999. - Vyp. 1. - S. 27-36.

Batsevych F. S. Narysy z komunikatyvnoyi lingvistyky / F. S. Batsevych. - Lviv : Vydavnychy tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. - 281 s.

Bogdanov V. V. Rechevoye obshcheniye: Pragmaticheskiye i semanticheskiye aspekty / V. V. Bogdanov. - L. : Izd-vo Leningrad. un-ta, 1990. - 87 s.

Honcharova N. V. Àksiologichna struktura anglomovnoho dyskursy (nà materiali àngliyskoyi hudozhnyoi prozt) : dys. ... kandydata philol. nauk : 10.02.04 / Honcharova Nataliya Vitaliyivna. - Ê., 2002. - 182 s.

Grice G. P. Logika i rechevoye obshcheniye / G. P. Grice ; [per. c àngl. V. V. Turovskogo] // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. - Ì. : Progress, 1985. - Vyp. 16 : Lingvisticheskaya pragmatika. - S. 217-237.

Dikaryeva S. S. Yazykovoye obshcheniye - Dialod - Deiksis. ; [ucheb. posobiye / S. S. Dikaryeva, Ê. V. Ronginskaya // Simferopol. gos. un-t imeni Ì.V. Frunze. - Simferopol, 1991 ã. - 47 s.

Issers Î. S. Êîmmunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi / Î. S. Issers. - Ì. : EditorialURCC, 2003. - 284 s.

Êrasnykh V. V. Svoi sredi chuzhykh: mif ili realnost? / V. V. Êrasnykh. - Ì. : ITDGK «Gnozis», 2003. - 214 s.

Îstin Dzh. L. Slovo kak deistviye / Äzh. L. Îstin ; [per. s àngl. Ê. Snisarchuk] // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. - Ì. : Progress, 1986. - Vyp. 17 : Teoriya rechevykh aktov. - S. 22-130.

Selivanova Ye. À. Îsnovy lingvisticheskoy teorii teksta i kommunikatsii / Ye. À. Selivanova. - Ê. : Brama, 2004. - 336 s.

Serl Dzh. R. Klassifikatsiya illokutivnykh aktov / Dzh. R. Serl ; [per. s àngl. V. Z. Demiankova ; pod red. B. Yu. Gorodetskogo] // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. - Ì. : Progress, 1986. - Vyp. 17 : Teoriya rechevykh aktov. - S. 170-194.

Fyedorova L. L. Tipologiya rechevogo vozdeistviya i ego mesto v strukture obshcheniya / L. L. Fyedorova // Voprosy yazykoznaniya. - 1991. - ¹ 6. - S. 46-50.

Shevchenko . S. Dyskurs yak myslenyevo-komunikatyvna diyalnist / S. Shevchenko, Î. . Ìîrîzîvà // Dyskurs yak kognityvno-komunikatyvny fenomen. - Kharkiv : Êînstanta, 2005. - S. 21-28.

Lakoff, R. The Logic of Politeness; or Minding Your ps and qs / R. Lakoff // Papers from the Ninth Regional Meeting. Chicago Linguistics Society. - Chicago : University of Chicago Press, 1973. - P. 292-305.

Leech, G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. - L., N.Y. : Longman Linguistic Library, 1983. - 250 p.

Murdoch I. A Fairly Honourable Defeat / I. Murdoch. - New York : Penguin Books. - 1998. - 547 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2
2019 1 2  

User

Journal Content

Browse

Language