Structure and functioning of the mixed hybrid abbreviations in the Ukrainian language

T. V. Garbarchuk

Abstract


The author examines the creating of new hybrid derivatives.The article deals with the structure of  new abroformations (mixed hybrid abbreviations) of Ukrainian language, the first part of which is a new borrowing. This part of the word is unfolding into an adjective or coincides with an adjective with the same  meaning. The structure of the borrowed elements which stay in the preposition and postposition - is established. The reasons of the connection of the borrowed and own elements within the new formations are distinguished. The occasional and regular meanings of the new abroformations are argued. New formations which are registered in the vocabularies are also denoted. The matter of describing such abroformations as ukstaposites is disproved. The groundlessness of their way of writing with the help of a hyphen is appointed. The main tendencies in the usage of such new abbreviated formations are described. The dynamic of the hybrid word-building in Ukrainian language is argued. Also some occasional formations are noted. The usage of these novelties is estimated from the point of their expediency and accordance to the norms and rules of Ukrainian language.

Keywords


mixed hybrid abbreviations; borrowed element in the preposition; newabroformation; ukstaposite; occasional formation; adjective; hyphen

References


Velykyy zvedenyy orfografichnyy slovnyk suchasnoi ukrainskoi leksyky / [uklad. i golov.red V.T. Busel]. – K.; Irpin : VTF “Perun”, 2003. – 896 s.

Vinyar G.M. Slovotvorchi tendentsii v suchasniy ukrayinskiy movi (na materiali usnogo i pysemnogo movlennya 80-h – poch.. 90-h r. XX stolittya) / Vinyar Hanna Mykolayivna: dys. kand. filol. Nauk 10.02.01 “Ukrainska mova”. – Dnipropetrovsk, 1992. – 230 s.

Gorodenska K.G. Novi yavyscha ta protsesy v ukrainskomu slovotvorenni: dynamika chy destruktsiya slovotvirnyh norm? / K.G. Gorodenska // Ukrainska mova. – 2013. – №2. – S. 3 – 2.

Gorodenska K.G. Prefiksy i prefiksoidy v ukrainskiy movi / K.G. Gorodenska // Movoznavstvo. – 1986. – № 1. – S. 36 – 41.

Gorodenska K.G. Yak pysaty slova z art-? / K.G. Gorodenska // Ukrainska mova. – 2011, – №3. – S. 92.

Karpilovska Yevgeniya. Semantychnyi potentsial slova yak osnova prognozuvannya innovatsiy / Yevheniya Karpilovska // Movoznavchyi visnyk. – Cherkasy, 2008. – Vyp.7. – S. 161–170.

Kyslyuk L.P. Funktsionalnyi potentsial tematychnoi grupy “Zasoby masovoyi informatsii” / L. P. Kyslyuk // Movoznavchyi visnyk. – Cherkasy : 2008 – Vyp. 7. – S. 112 – 117.

Klymenko N.F. Karpilovska E.A. Slovotvirna morfemika suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Kiiv, 1998, - 162 s.

Klymenko N.F. Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrayinskomu leksykoni : [monografiya] / N.F. Klymenko, E.A. Karpilovska, L.P. Kysluk. – K. : Vydavnychyi Dim Dmytra Burago, 2008. – 336 s.

Klymenko N.F. Osnovo- i slovoskladannya u protsesah nominatsii suchasnoi ukrainskoi movy / N.F. Klymenko // Ukrainska mova. – 2003, № 3 – 4, S. 83 – 97.

Klymovych S.M. Strukturno-semantychni typy abroutvoren v ukrainskii movi : dys. kandydata. filol. Nauk 10.02.01 “Ukrayinska mova”. – Kherson, 2008. – 224 s.

Nelyuba A. Slovotvorchist nezalezhnoi Ukrainy 1991 – 2011 : [slovnyk] / Anatoliy Nelyuba. – Kh. : Kharkivske istoryko-filologichne tovarystvo, 2012. – 604 s.

Slovotvir suchasnoyi ukrainskoi literaturnoi movy. – K. : Naukova dumka, 1979. – 410 s.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv / [ukl. O.I. Skopnenko, T.V. Tsymbalyuk]. – K. : Dovira, 2006. – 790 s.

Styshov O.A. Ukrainska leksyka kintsya XX stolittya / O.A. Styshov. – K. : Pugach, 2005. – 388 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language