Lexical transformations in the Ukrainian translation of N. Gogol's novel “The Vij”

I. N. Lytvyn

Abstract


The article is devoted to the problem of transformations in the Ukrainian translation of the Russian  literary text. The theoretical basis of the text is the definition of transformations ( as transformation, modification of the form or of the form and the content with the aim to preserve communicative influence on the recipients of the original and translated texts) and their classification, proposed by O. Selivanova. The 
article examines formal and formal-semantic transformations on the lexical level in the ukrainian translation  of the novel by M. Gogol "The Vij". The article analyzes lexical transformations in the denotative aspect which manifests the notional-logical core (nucleus) of meaning (synonymous, antonymous, coreferent,  metonymical (hyponymic, hyperonymic, partonymic, wholenymic, equanymic transformations) and 
metaphorical substitutes) and in the connotative aspect (assessed-emotive, expressive and functionalstylistic). The author characterizes lexical transformations in the nominative aspect, which are the  modifications of the onomasiological structures of nominative units that are accompanied by both retention (formal) and change of their meaning (formal-semantic).

Keywords


functional-communicative equivalence; translation transformation; denotative aspect; connotative aspect; nominative aspect; metonymy; metaphor; partonym; hyponym; hyperonym; onomasiological structure

References


Belyiy A. Masterstvo Gogolya / A. Belyiy. – Munchen : Wilchelm Fink Verlag, 1969. – S. 196–283.

Vinogradov V. S. Perevod: obschie i leksicheskie problemyi. Uchebnoe posobie / V. S. Vinogradov. – 2-e izd., pererab. – M. : KDU, 2004. – 240 s.

Vinogradov V. V. Izbrannyie trudyi. Yazyik i stil russkih pisateley. Ot Gogolya do Ahmatovoy / V. V. Vinogradov. – M. : Nauka, 2003. – S. 5–97.

Garbovskiy N. K. Teoriya perevoda: Uchebnik / N. K. Garbovskiy . – M. : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2004. – 544 s.

Latyishev L. K. Kurs perevoda (ekvivalentnost perevoda i sposobyi ee dostizheniya) / L. K. Latyishev. – M., 1981. – 237 s.

Ozhegov S. I. Tolkovyiy slovar russkogo yazyika / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. – M. : OOO «ITI tehnologiya», 2007. – 944 s.

Selivanova O. O. Svit svidomosti v movi. Myr soznanyya v yazыke. Monohrafichne vydannya / O. O. Selivanova. – Cherkasy : Yu. Chabanenko, 2012. – 488 s.

Slovnyk ukrayins'koyi movy. V 11 t. – K. : Naukova dumka, 1970–1980.

Tekst i perevod. – M. : Nauka, 1988. – 160 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language