The concept «pan» in T. Shevchenko's works

T. N. Sukalenko

Abstract


The article is aimed at providing the evidence that in T. Shevchenko's poems there existed the  frequency type «pan». Special regard is paid to working out its linguistic-cultural characteristics on the data of the Ukrainian language. The research work introduces a new approach to linguistic modeling of national character through 
the description of linguistic-cultural types as recognizable generalized images of representatives from social  groups, whose conduct was preconditioned by common ethnical-cultural dominants and affected the process of formation of collective mentality in Ukraine. The present report shows the intermediate results of the analysis of the type «pan» in the linguisticcultural aspect. The author considers behavioristic parameters of the typified individuality of the «pan» in  T. Shevchenko's poems guided by the ideas, suggested in several publications of prof. V.I. Karasik, devoted to the new trend in linguistic-cultural studies – the theory of linguistic-cultural types. The object of the analysis is the type «pan», as its subject the author views conceptual, perceptualpictorial and evaluative characteristics of the type in T. Shevchenko's poems.

Keywords


type; linguistic-cultural type «pan» conceptual; perceptual-pictorial and evaluative characteristics

References


Britsyn V.M. Kohnityvni aspekty v katehoriino-funktsionalnii hramatytsi / V.M. Britsyn // Movy ta kultury u novii Ievropi: kontakty i samobutnist: zbirnyk naukovykh dopovidei. – K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2009. – S. 65–71.

Vasil’eva L.A. Lingvokulturnyi tipazh «britanskii prem’er-ministr»: dys. na soiskanie uchen. stepeni kand. filol. nauk: 10.02.04 – «Germanskie iazyki» / L.A. Vasil’eva. – Nizhnii Novgorod, 2010. – 145 s.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / V’iacheslav Tymofiiovych Busel (uklad. ta holov. red.). – K.: Perun, 2005. – 1728 s.

Hrinchenko B.D. Slovar ukrayinskoii movy. – t. 1-4 / B.D. Hrinchenko. – K., 1958–1959 (perevydanyi).

Dal V.I. Tolkovyii slovar zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. / V.I. Dal. – T. 4. – M., 1998.

Zhaivoronok V.V. Znaky ukrayinskoii etnokultury: slovnyk-dovidnyk / V.V. Zhayvoronok. – K.: Dovira, 2006. – 703 s.

Karasik V.I. Kulturnyie dominanty v yazyke / V.I. Karasik // Yazykovaya lichnost: kulturnyie kontsepty. – Volgograd-Arhangelsk, 1996. – S. 3-16.

Karasik V.I. Yazykovaya kristallizatsiya smysla / V.I. Karasik. – Volgograd: Paradigma, 2010. – 422 s.

Krasavina V.V. Strukturno-semantychni, stylistychni ta tekstovi funktsii epiteta v istorychnomu romani (na materiali tvoriv druhoi polovyny XIX – pershoi polovyny XX st.): avtoref. dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / V.V. Krasavina. – K., 2005. – 20 s.

Kratkiy slovar kognitivnyh terminov / E.S. Kubryakova, V.Z. Demyankov, Yu.G. Pankrats, L.G. Luzina / Pod obschey red. E.S. Kubryakovoiy. – M.: Mosk. gos. un-t, 1996. – 245 s.

Lihachev D.S. Kontseptosfera russkogo yazyka / D.S. Lihachev // Russkaya slovesnost. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. – M.: Academia, 1997. – S. 280–287.

Maslova V.A. Vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku: ucheb. posob. / V.A. Maslova. – M.: Flinta; Nauka, 2007. – 294 s.

Moiseyenko Valentyn. Pro pokhodzhennya zvertannya «pan» / Valentyn Moiseyenko. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.social-science.com.ua/article/371

Slovnyk synonimiv ukrainskoii movy: V 2 t. / A.A. Buryachok, H.M. Hnatyuk, S.I. Holovashchuk ta in. – K.: Nauk. dumka, 2001. – (Slovnyky Ukrainy). – T.1. – 1040 s. ; T.2. – 960 s.

Slovnyk ukrainskoii movy: V 11 t. / Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni. – K.: Nauk. dumka, 1970 – 1980.

Stepanov Yu.S. Konstanty: Slovar russkoi kultury / Yu.S. Stepanov. – M.: Akademicheskii Proekt, 2004. – 3-e izd., ispr., dop. – 991 s.

Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoii movy. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: ПАН


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language