Shaping of the analysis of flash fiction in higher educational establishments (based on the story of "Haidamaka" by Valerian Pidmohylnyi)

L. Skoryna

Abstract


In the system of knowledge and skills of students-philologists, higher priority belongs to the analysis of piece of writing. This article contains general recommendations according to the questions of the analysis, interpretation of flash fiction (stories, short novels). Theoreticalgeneralizationsare illustrated bytheexampleofthe story"Haidamaka" by Valerian Pidmohylnyi.First of all, this writing may be interesting because of its problematics. Secondly, an insight into this story helps us to trace the way of formation of Valerian Pidmohylnyi writing talent - from the first stories to novels: "The City", "A Little Touch of Drama." Here is shownan approximate algorithm of the analysis, interpretation of stories and novels, which includes the following components: step 1 – primary insight into the text, step 2 – preparation (conversance with the writer's biography, information about the period, when the work was written, the history of its creation, publication and, if there is a need, examination of supplementary literature - historical, philosophical, theoretical), step 3 – repeated (deepen) insight into the writing, step 4 – interpretation of content, step 5 – analysis of the literary world, step 6 – analysis of compositional form, step 7 – analysis of plot structure, step 8 – analysis of literary speech, step 9 – analysis of genre form, step 10 – clarification of what literary schoolthis writing belongs to, step 11 – conclusions: peculiarities of the writing reception – its scientific (literary), creative and imaginative interpretation (stage, screen adaptation, musical interpretation). This algorithm can be used on the classes of the specialcourse "The analysis of piece of fiction" (in this case all the components of the text should be taken into account), as well as in the process of teaching of the history of Ukrainian literature course (taking into consideration the specificity of the discipline and limited number of hours, this algorithm can be used only partially). It is also necessary to consider that offered algorithm is only an approximate pattern of the analysis, which should be detailed and improved in the process of research of each specific writing: in some cases we should turnattention to the problematics, in others – to the peculiarities of literary world,psychologism, composition, originality of literary speech, etc.

Keywords


analysis; interpretation; flash fiction; story; novel; theme;problematics; idea; emotional content; literary world; composition; plot; story line; literary speech; genre form; style; Valerian Pidmohylnyi; "Haidamaka"

References


Halych O., Nazarets' V., Vasyl'yev Ye Teoriya literatury: Pidruchnyk / Za nauk. red. O.Halycha. – 3-tye vyd., stereotyp. – K.: Lybid', 2006.– 488 s.

Esyn A. Pryntsypу y pryemы analyza lyteraturnoho proyzvedenyya: [Uchebn. posobye] / A. Esyn. – 3-e yzd. – M.: Flynta, Nauka, 2000. – 248 s. [Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu: http://www.twirpx.com/file/61620/.

Kyrylyuk Z. Kharakter – osnova obrazu literaturnoho heroya / Z.Kyrylyuk // Vsesvitnya literatura ta kul'tura v navchal'nykh zakladakh Ukrayiny. – 2000.– #5.– S.45-49.

Klochek H. “Khudozhniy svit” yak katehorial'ne ponyattya / H.Klochek. [Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu:http://www.ashsu.org/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op= view_page&PAGE_id=394.

Literaturoznavcha entsyklopediya: U 2 t. / Avt.-uklad. Yu.Kovaliv. – T.1 – K.: VTs «Akademiya», 2007. – 608 s.; T.2. – K.: VTs «Akademiya», 2007. – 624 s.

Literaturoznavchyy slovnyk-dovidnyk / R. Hrom"yak, Yu. Kovaliv ta in. – K.: VTs «Akademiya», 1997. – 752 s.

Marko V. P. Analiz khudozhn'oho tvoru : [navch. posib.] / V. P. Marko. – K. : Akademvydav, 2013. – 278 c. – (Al'ma-mater).

Matsapura V. Literaturnyy psykholohizm ta yoho rol' u khudozhn'omu tvori. Osnovni formy i pryyomy / V.Matsapura // Vsesvitnya literatura ta kul'tura v navchal'nykh zakladakh Ukrayiny. – 2000. – #1. – S. 41-43.

Mel'nyk V. Suvoryy analityk doby : Valer"yan Pidmohyl'nyy v ideyno-estetychnomu konteksti ukrayins'koyi prozy pershoyi polovyny KhKh st. / V.O. Mel'nyk; In-t l-ry im. T.H. Shevchenka NANU. – K. : VIPOL, 1994. –320 s.

Movchan R. «Vnutrishnya» lyudyna v «maliy» prozi Valeriana Pidmohyl'noho[Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO.

Pakharenko V. Osnovy teoriyi literatury / V.Pakharenko. – K.: Heneza, 2007. – 296 s.

Pidmohyl'nyy V. Tvory / V.Pidmohyl'nyy. – K.: Naukova dumka, 1991. – 802 s.

Porivnyal'ne literaturoznavstvo: [pidruchnyk] / V.Budnyy, M.Il'nyts'kyy. – K.: Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya», 2008. – 430 s.

Sklyar I.O. Psykhobiohrafichnist' tekstiv Valer"yana Pidmohyl'noho (Do 110–yi richnytsi vid dnya narodzhennya pys'mennyka) [Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO.

Skoryna L. V. Analiz khudozhn'oho tvoru : [navch. posibnyk dlya studentiv humanitarnykh spetsial'nostey (filolohiya, literaturna tvorchist', zhurnalistyka)] / L.V. Skoryna. – Ternopil' : Nav¬chal'na knyha - Bohdan, 2013. – 424 s.

Slovnyk ukrayins'koyi movy : v 11 t. / NAN Ukrayiny; Instytut movoznavstva im. O.O.Potebni. – T.7 : Poyikhaty-Pryroblyaty. – K. : Naukova dumka, 1976. – S.567.

Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva: [pidruchnyk dlya studentiv humanitarnykh spetsial'nostey vyshchykh navchal'nykh zakladiv“ / A.Tkachenko. – 2-e vyd., vypr. i dopovn. – K.: VPTs “Kyyivs'kyy universytet”, 2003. – 448 s.[Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu:http://chtyvo.org.ua/authors/Tkachenko_Anatolii/Mystetstvo_slova_Vstup_do_literaturoznavstva/

Tyupa V. Analyz khudozhestvennoho teksta: [ucheb. posobye dlya studentov fylol. fak. vыssh. ucheb. zaved.] / V.Tyupa. – M.: Yzdatel'skyy tsentr “Akademyya”, 2006.– 336 s.

Fashchenko V. Kharaktery i psykholohiya // Fashchenko V. Vybrani statti. – K.: Dnipro, 1988.–S.3-151.

Khalyzev V.Teoryya lyteraturу: [ucheb. posobye dlya studentovfylol. fak. vыssh. ucheb. zaved.] / V.Khalyzev. – M.: Vыsshaya shkola, 1999. [Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu: http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language