Art as a way of harmonization of human psyche

V. Pakharenko

Abstract


Article of VasylPakharenko “Art as a way of harmonization of human psyche” is devoted to studying of specific and logic of appearing and coexistence of objective-rational and subjective-emotional dominants of human psyche incipience, and establishing of productive dialogue between these systems as function of art is also analyzed. The author provesvital need of the harmonious combination of conscious and unconscious psychic aspects for man. In ancient times thismission has been carried with archemyth throughritual. As a result of development of individualism intimatereligiosity, art and essay philosophy have taken this mission. In this triad art has become a constructive backbone through the ability to combine universal and specific-sensual, the mergence of gaming, esthetic, cognitive and educative. Creation of another life, output from “this world” to another space, freeand beautifulspace are the ultimate goal of art. But also art is oppositional for its inner essence. Romantic and realistic, visionary and psychological dichotomy is revealed in it. Dualcoordinate system is both a minus and an advantage of art. As minus and flat plane this dualismis made by mediocre artists, partly leveled by talented figures and transformedintothe advantage by geniuses.


Keywords


human; dialogism; conscious; unconscious; symbolization; myth; archemyth; ritual; existential communication; art; psychological and visionary types of art

References


Yunh K. H. Psykhoanalyz y yskusstvo : [per. s anhl.] / Karl-Hustav Yunh, Эrykh Noyman. – Moskva : REFL-vook ; K. : Vakler, 1996. – 304 s. – (Aktual'naya psykholohyya).

Berdyaev N. Dyalektyka bozhestvennoho y chelovecheskoho / Nykolay Berdyaev ; [sost. y vstup. st. V. Kalyuzhnoho]. – Moskva : AST ; Kh. : Folyo, 2003. – 624 s. – (Philsophy).

Zborovs'ka N. Suchasne ukrayins'ke literaturoznavstvo: lokal'nyy konflikt v Instytuti literatury chy porubizhna naukova dyskusiya? / Nila Zborovs'ka // Slovo i chas. – 2007. – Ch. 7. – S. 3-10.

Levi-Stros K. Strukturna antropolohiya / Klod Levi-Stros ; [per. z fr. Z. Borysyuk]. – K. : Osnovy, 1997. – 387 s.

Pakharenko V. Ukrayins'ka poetyka / Vasyl' Pakharenko. – Cherkasy : Vidlunnya, 2009. – 416 s.

Moskalets' K. Keliya Chaynoyi Troyandy. 1989-1999 : shchodennyk / Kostyantyn Moskalets'. – L. : Kal'variya, 2001. – 204 s.

Shellynh F. V. Sochynenyya. V 2 t. T. 1 / Frydrykh Vyl'hel'm Yozef fon Shellynh ; [per. s nem. ; sost., red., avt. vstup. st. A. Hulыha]. – Moskva : Mыsl', 1987. – 637 s. – (Fylosofskoe nasledye).

Lazarev S. Dyahnostyka karmы. Kn. 10. Prodolzhenye dyaloha / Serhey Lazarev. – Sankt-Peterburh : Dylya, 2006. – 192 s.

Pavlov Y. Obshchye typы vыsshey nervnoy deyatel'nosty zhyvotnыkh y cheloveka / Yvan Pavlov. – Rezhym dostupu : http://www.psychology-online.net/articles/doc-174.html

Berdyaev N. Smыsl tvorchestva. Opыt opravdanyya cheloveka / Nykolay Berdyaev. – Moskva : AST ; Kh. : Folyo, 2004. – 678, [10] s. – (Philosophy).

Nytsshe F. Rozhdenye trahedyy yz dukha muzыky / Frydrykh Nytsshe // Stykhotvorenyya. Fylosofskaya proza / Frydrykh Nytsshe ; [per. s nem. ; sost. M. Korenevoy ; vstup. st. M. Korenevoy y A. Astvatsaturova]. – Sankt-Peterburh: Khudozhestvennaya lyteratura, 1993. – 672 s. – S. 130-250.

Lazarev S. Dyahnostyka karmы. Kn. 10. Prodolzhenye dyaloha / Serhey Lazarev. – Sankt-Peterburh : Dylya, 2006. – 192 s.

Florenskyy P. Analyz prostranstvennosty y vremeny v khudozhestvennыkh yzobrazytel'nыkh proyzvedenyyakh / Pavel Florenskyy. – Moskva : Prohress, 1993. – 321 s.

Florenskyy P. Obratnaya perspektyva / Pavel Florenskyy // Sochynenyya : v 4 t. / Pavel Florenskyy. – Moskva: Mыsl', 1999.– T. 3, kn. 1. – 621 s.– S. 46-103.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language